• § 1 DEFINICJE
 • *Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Hurtowni Victorio (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Hurtowni swoje indywidualne Konto.
 • *Kupujący - każdy podmiot kupujący w Hurtowni.
 • *Hurtownia – Hurtownia internetowa Victorio prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem koszulevictorio.pl
 • *Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI /Skrót: P.H. KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI/, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP , nr REGON 050375652, ul. Zwycięstwa 26, 15-703 Białystok.

  • § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  • § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 • *Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: Aktywne konto e-mail Urządzenie z dostępem do Internetu Przeglądarka internetowa
 • *Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

  • § 4 KONTO
 • *Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 • *Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Hurtowni, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 • *W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Hurtowni.
 • *W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia konta na zasadach wskazanych w Regulaminie
 • *Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 • *W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e- mail: hurt@koszulevictorio.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

  • § 5 REKLAMACJE
 • *Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail hurt@koszulevictorio.pl
 • *Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • *POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • *W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
 • *Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: uokik.gov właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcjib. Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: uokik.gov . Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu

 • § 6 DANE OSOBOWE
 • *Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Hurtowni jest Sprzedawca.
 • *Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 • *Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 • *Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Hurtownię.

 • § 7 ZASTRZEŻENIA
 • *Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • *Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 • *W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust.4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 • *Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: a. konieczność dostosowania Hurtowni do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności
 • *Hurtowni. b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 • *Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 • *W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy hurt@koszulevictorio.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 • *W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co niestanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • *Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.