SPIS TREŚCI
 • § 1 Definicje
 • § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • § 3 Wymogi techniczne
 • § 4 Zakupy w Hurtowni
 • § 5 Płatności
 • § 6 Realizacja zamówienia
 • § 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • § 9 Reklamacje
 • § 10 Dane osobowe
 • § 11 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy  • § 1 DEFINICJE
 • *Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • *Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Hurtowni (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Hurtowni swoje indywidualne Konto.
 • *Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 • *Regulamin – niniejszy regulamin.
 • *Hurtownia- Internetowa Hurtownia Odzieży Męskiej VICTORIO prowadzona jest przez Sprzedawcę pod adresem koszulevictorio.pl
 • *Sprzedawca - KRZYSZTOF KOSMOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI /Skrót: P.H. KOSMOS KRZYSZTOF KOSMOWSKI/, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 9660607115 , nr REGON 050375652, ul. Zwycięstwa 26, 15-703 Białystok.

  • § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  • § 3 WYMOGI TECHNICZNE
 • *Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • *Aktywne konto e-mail
 • *Urządzenie z dostępem do Internetu
 • *Przeglądarka internetowa

  • § 4 ZAKUPY W HURTOWNI
 • *W celu dokonania zakupów należy zarejestrować się w Hurtowni tj. założyć w nim Konto.
 • *Ceny towarów, widoczne po zalogowaniu nie zawierają podatku VAT.
 • *Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 • *Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Hurtowni.
 • *Następnie Kupujący wybiera z opcji dostępnych w Hurtowni: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 • *Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 • *Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • *Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  • § 5 PŁATNOŚCI
 • *Za złożone zamówienie można zapłacić: Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • *c) Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24
 • *d) Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 • *W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 • *Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 • § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 • *Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 • *Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.
 • *W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 • *W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 • *Towary zakupione w Hurtowni dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicę, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 • § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • *Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • *Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • *a) W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • *b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 • *Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 • *Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • *Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w Sklepie: https://koszulevictorio.pl/pl/content/2-regulamin. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • *Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • *W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 • *Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • *Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • *Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Centrum Logistyczne Victorio, ul. Zwycięstwa 10, 15-703 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 • *Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • *Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • *Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Hurtowni lub podczas składania zamówienia.
 • *W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 • § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • *Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi odniesieniu do umowy:
 • *a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • *b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • *c) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • *d) W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • *e) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • *f) O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • *g) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • *h) O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • *Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 • § 9 REKLAMACJE
 • *W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • *Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • *a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 • *b) Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • *c) Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 • *d) Żądać usunięcia wady.
 • *Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 • *Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Zwycięstwa 26, 15-703 Białystok.
 • *Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 • *Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 • *Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • *POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 • *W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • *a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • *b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • *c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • *d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • § 10 DANE OSOBOWE
 • *Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Hurtowni Internetowej jest Sprzedawca.
 • *Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Hurtowni jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 • *Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 • *Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 • § 11 ZASTRZEŻENIA
 • *Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 • *Każdorazowo składane w Hurtowni zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 • *Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 • *W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

  • Załącznik nr 1 do Regulaminu
  • Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: